Przedmioty bez ceny minimalnej!!! Wygraj za 10 groszy!!!
» strona główna
Województwa:
· dolno?l?skie
· kujawsko-pomorskie
· lubelskie
· lubuskie
· ?ódzkie
· ma?opolskie
· mazowieckie
· opolskie
· podkarpackie
· podlaskie
· pomorskie
· ?l?skie
· ?wi?tokrzyskie
· warmi?sko-mazurskie
· wielkopolskie
· zachodniopomorskie

Ustka

<p>Miasto portowe po?o?one u uj?cia S?upi, kt&oacute;ra dzieli je na cz??? zachodni? i wschodni?. Od 1335r. Ustka by?a portem S?upska dzi?ki czemu m&oacute;g? on nale?e? do Zwi?zku Hanzeatyckiego. Ma?a ?eglowno?? S?upi, rozw&oacute;j dr&oacute;g i wybudowanie linii kolejowej powoduj? szybki rozw&oacute;j Ustki jako portu morskiego ale i o?rodka wczasowego.</p> <p>Ju? w XIX wieku do Ustki przyje?d?ali kuracjusze, z tego okresu pochodz? zabytkowe budynki o klasycznej architekturze uzdrowiskowej usytuowane w cz??ci willowej. W cz??ci portowej warto zobaczy? XIX wieczn? latarni? z ma?ym obserwatorium astronomicznym i stary spichlerz portowy z XVIII wieku, w kt&oacute;rym obecnie dzia?a Ba?tycka Galeria Sztuki. Neogotycki ko?ci&oacute;? z 1882r. posiada stare organy i cenne obrazy.</p> <p>Szczeg&oacute;lny urok tego miasta, szerokie pla?e, promenada spacerowa i portowe falochrony daleko wybiegaj?ce w morze powoduj?, ?e Ustka jest atrakcyjnym miejscem wypoczynku latem i zim?.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Muzeum Ziemi Usteckiej<br /> </strong>Do 15 lub 30 wrze?nia ( w zale?no?ci od zainteresowania) czynne b?dzie ono jak w okresie sezonu letniego, czyli codziennie opr&oacute;cz poniedzia?k&oacute;w od 11.00 - 16.00. P&oacute;?niej b?dzie czynne raz w tygodniu, w ?rod? w godz. 11.00 - 16.00 lub bo wcze?niejszym telefonicznym um&oacute;wieniu na wizyt? po numerem telefonu 814 33 02. <br /> <u>Cena wst?pu</u> dla doros?ych - 3 z?; dla dzieci - 1,50; dla grup zorganizowanych 1,00 z mo?liwo?ci? zwiedzania z przewodnikiem za dodatkow? op?at?.</p> <hr width="75%" size="1" noshade="" /> <p><strong>Muzeum Chleba<br /> </strong>Muzeum dost?pne jest dla turyst&oacute;w przez ca?y rok. Najlepiej odwiedzi? to muzeum po wcze?niejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonicznym 814 48 40. <br /> <u>Cena wst?pu</u> 1,50 dla grup zorganizowanych oraz 3 z? dla zainteresowanych indywidualnych.</p> <hr width="75%" size="1" noshade="" /> <p><strong>Latarnia Morska<br /> </strong>Istnieje mo?liwo?? zwiedzania tego obiektu poza sezonem. W tym celu najlepiej wcze?niej ustali? termin z pracownikiem latarni, poniewa? nie jest on obecny w latarni codziennie. <br /> <u>Cena wst?pu</u> na latarni? wynosi 3 z? od osoby doros?ej oraz 2 z? od dziecka.</p> <hr width="75%" size="1" noshade="" /> <p><strong>Us?ugi uzdrowiskowe w zak?adzie przyrodoleczniczym</strong><br /> Poza sezonem z zabieg&oacute;w korzystaj? g?&oacute;wnie osoby przebywaj?ce w sanatoriach, na turnusach rehabilitacyjnych. W trakcie sezonu wielkim zainteresowaniem ciesz? si? zabiegi zwi?zane z odnow? biologiczn?, zabiegi relaksacyjne i odpr??aj?ce.</p> <hr width="75%" size="1" noshade="" /> <p><strong>Po?owy</strong><br /> Od 1 do 30 wrze?nia istnieje mo?liwo?? po?owu troci w rzece S?upi. Co roku do "Europejskiej stolicy Troci" zje?d?a tysi?ce mi?o?nik&oacute;w w?dkarstwa z ca?ej Polski i zza granicy kraju.</p> <hr width="75%" size="1" noshade="" /> <p><strong>Szlaki turystyki rowerowej - Z Ustki w cztery strony ?wiata </strong><br /> Na wycieczk? rowerow? mo?na wybra? si? o ka?dej porze roku. S?u?? one w utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej, utracie nadwagi, poznaniu najwi?kszych osobliwo?ci przyrodniczych polskiego wybrze?a oraz prawdziwie turystycznej przygodzie.</p> <hr width="75%" size="1" noshade="" /> <p><strong>Aktywny Wypoczynek</strong><br /> Amatorzy aktywnego wypoczynku znajd? w Ustce miejsca dzi?ki kt&oacute;rym poprawi? swoj? kondycj?, czy te? utrzymaj? j? w dotychczasowej doskona?ej formie. <a href="http://www.ustka.pl/ustka.html?id=987&section=158&sid=290" class="tekst"><strong>Czytaj dalej... </strong></a></p> <hr width="75%" size="1" noshade="" /> <p><strong>Szlak kajakowy "Dolin? S?upi"<br /> </strong>Amatorom sport&oacute;w wodnych proponujemy sp?yw kajakowy rzek? S?upi?. Trasa zaczyna si? na jeziorze Gowidli?skim. Sp?yw &bdquo;Dolin? S?upi&rdquo; zaliczany jest do trudnych ale bardzo interesuj?cych szlak&oacute;w. Wiedzie przez otwarte przestrzenie ??k i p&oacute;l jak i zalesione w?wozy i jary. Na trasie s? liczne bystrza i malownicze meandry. Miejscami brzegi s? g?sto zaro?ni?te wierzbami i olchami lub lasem sosnowo-?wierkowym. Rzek? przegradzaj? budowle hydrotechniczne z lat 1898 - 1926, kt&oacute;re stanowi? najstarszy, funkcjonuj?cy system energetyczny w Europie. Owe zabytki techniki s? udost?pnione do zwiedzania po uzgodnieniu z ich obs?ug?. P?yn?c przez teren Parku Krajobrazowego nale?y korzysta? z miejsc biwakowania, kt&oacute;re zosta?y do tego przygotowane i s? to: 1. Soszyca na prawym brzegu, przy mo?cie drogowym Jasie? - Byt&oacute;w, 2. w pobli?u rezerwatu Go??bia G&oacute;ra - przy drodze Byt&oacute;w - Budowo, 3. nad jeziorem G??bokim w pobli?u Ga??zowa, 4. w Ga???ni Ma?ej, 5. w Krzyni tu? przy elektrowni, 6. w Le?nym Dworze na lewym brzegu rzeki. Optymalna wielko?? grup noclegowych 10 - 15 os&oacute;b. W okresie od czerwca do po?owy lipca jest ograniczona ilo?? sp?yw&oacute;w z uwagi na okres l?gowy rzadkich gatunk&oacute;w ptak&oacute;w. Sp?ywy nale?y w&oacute;wczas zg?asza? do Dyrekcji Parku Krajobrazowego "Dolina S?upi". Ko?cz?c sp?yw w Ustce mo?na podj?? kajaki przy pomostach znajduj?cych si? na lewym brzegu, naprzeciwko dworca kolejowego. Mo?na pop?yn?? do mostu drogowego. Od tego miejsca zaczynaj? si? wody morskie i wp?yni?cie na nie wymaga uzyskania zgody Kapitanatu Portu w Ustce. Bli?sze informacje, a przede wszystkim bardzo dok?adny opis trasy kajakowej i jej walor&oacute;w przyrodniczych oraz kulturowych zamieszczone s? w publikacji - Z biegiem S?upi. Przewodnik turystyczno-przyrodniczy dla wodniak&oacute;w i w?dkarzy wydany przez Park Krajobrazowy "Dolina S?upi".</p> <hr width="75%" size="1" noshade="" /> <p><strong>Wycieczka na Bornholm<br /> </strong>W trakcie pobytu w Ustce ka?dy powinien pozna? smak morskiej przygody odbywaj?c rejs statkiem ko?ysanym przez fale. W sezonie letnim (lipiec -sierpie?) uruchamiane jest weekendowe po??czenie promowe mi?dzy Ustk? a Nexo. Mo?esz wi?c wybra? si? na prawdziwy rejs komfortowym katamaranem. <a href="http://www.ustka.pl/ustka.html?id=992&section=158&sid=290" class="tekst"><strong>Czytaj dalej... </strong></a></p> <p><br /> gdfdfg</p>

Województwo
pomorskie

Województwo pomorskie le?y w pó?nocnej cz??ci Polski nad Morzem Ba?tyckim. Zajmuje powierzchni? 18293 km2. Region dzieli si? na 15 powiatów, 4 miasta na prawach powiatów oraz 123 gminy, 42 miasta. O?rodkiem administracyjnym jest Gda?sk.

Najwi?kszymi miastami s?: Gda?sk, Gdynia, Sopot (po??czone wspóln? komunikacj? tworz? wielk? aglomeracj? miejsk? zw. Trójmiastem) oraz S?upsk i Tczew.

Ze wzgl?du na walory przyrodnicze i krajoznawcze województwo jest jednym z najatrakcyjniejszych regionów turystycznych w Polsce. Najliczniej odwiedzanym obszarem jest wybrze?e. Niemal na ca?ej jego d?ugo?ci znajduj? si? miejscowo?ci wypoczynkowe maj?ce k?pieliska i piaszczyste pla?e: Ustka, ?eba, Rowy, Jastrz?bia Góra, Karwia, W?adys?awowo (najczystszy pas wybrze?a) oraz Jastarnia, Jurata, Hel, K?ty Rybackie, Krynica Morska. Kurortem o znaczeniu mi?dzynarodowym jest Sopot (z najd?u?szym w Polsce molo - 512 m i Oper? Le?n?).

Osobliwo?ci? przyrodnicz? jest S?owi?ski Park Narodowy z najwi?kszymi w ?rodkowej Europie ruchomymi wydmami (przesuwaj? si? z szybko?ci? 6-10 m rocznie), p?ytkimi jeziorami przybrze?nymi (?ebsko i Gardno) oraz terenami odpoczynku ptaków przelotnych. Park Krajobrazowy "Dolina S?upi" oferuje czyste jeziora, lasy, szlak kajakowy na S?upi oraz zabytkowe elektrownie wodne. Du?e ró?nice wysoko?ci wzgl?dnych (ponad 160 m) i d?ugo zalegaj?ca pokrywa ?nie?na umo?liwiaj? uprawianie narciarstwa (Wie?yca).

Atrakcyjnym obszarem wypoczynkowym s? Bory Tucholskie z czystymi jeziorami (Wdzydze, Charzykowskie - o?rodek ?eglarstwa i sportu bojerowego), rzekami (szlaki kajakowe na Brdzie i Wdzie) Lecznicze w?a?ciwo?ci klimatu morskiego i wyst?powanie borowin zawa?y?y na powstaniu uzdrowiska w Ustce oraz rozwoju funkcji uzdrowiskowych w Sopocie, Juracie i Jastarni.

Znaczn? cz??? województwa zajmuj? Kaszuby zamieszkiwane przez jedn? z najliczniejszych w Polsce grup etnicznych. We Wdzydzach Kiszewskich znajduje si? Kaszubski Park Etnograficzny.


Miejscowości w tym województwie:

· Babilon
· Bachorze
· Bia?ogóra
· Bolszewo
· Borcz
· Borowo
· Borzechowo
· Brodnica Dolna
· Brusy
· Brze?no Szlacheckie
· Bychowo
· Bytów
· Cha?upy
· Charbrowo
· Charzykowy
· Ch?apowo
· Chmielno
· Chojnice
· Chynowie
· Ciecholewy
· Ciekocino
· Ciemino
· Czarna D?brówka
· Cz?uchów
· D?bie
· Debrzno
· Debrzyno
· D?bina
· D?bki
· Drzewicz
· Duninowo
· Dziemiany
· Funka
· Garczyn
· Gardna Wielka
· G?ska
· Gda?sk
· Gdynia
· Gniewino
· Go?ubie
· Go?u?
· Gor?czyno
· Hel
· Izbica
· Jantar
· Jastarnia
· Jastrz?bia Góra
· Jastrz?bia Góra - Tupad?y
· Jastrz?bia Góra - Rozewie
· Jurata
· Kamienica Królewska
· Kartuzy
· Karwia
· Karwie?skie B?ota
· Kaszuby
· kiedrowice
· K?anino
· Kobylnica
· Kocza?a
· Kopalino
· Ko?cierzyna
· Krojanty
· Krokowa
· Krynica Morska
· Krzeszna
· Krzynia
· Ku?nica
· L?bork
· Le?no
· Lipnica
· Lubiatowo
· Lubkowo
· Lubowidz
· ?eba
· ?eba - Now?cin
· ?eba - ?arnowska
· Malbork
· Ma?e Swornegacie
· Mezowo
· Miastko
· Miechucino
· Mieroszyno
· Mikoszewo
· Miradowo
· M?ynek
· Nadole
· Nowe Karpno
· Objazda
· Ocypel
· Odargowo
· Osiek
· Os?onino
· Osowa
· Ostrowo
· Ostrzyce
· Pa?ubin
· Pierszczewko
· P?otowo
· Podd?bie
· Poganice
· Pomlewo
· Pomysk Wielki
· Poraj
· Pot?gowo
· Przechlewo
· Przew?oka
· Przewóz
· Przezmark
· Przyja??
· Przytarnia
· Puck
· Rewa
· Rokity
· Rowy
· Rumia
· Salino
· Sarbsk
· Sasino
· S?ajszewo
· S?awutówko
· S?upsk
· Smo?dzino
· Smo?dzi?ski Las
· Sominy
· Sopot
· Stara Huta
· Stara Kiszewa
· Stary Kl??nik
· Stegna
· Studzienice
· Sul?czyno
· Swornegacie
· Szarlota
· Szteklin
· Sztutowo
· ?wieszyno
· Tupad?y
· Twardy Dó?
· Ulinia
· Ustka
· Wa?dowo
· Warzenko
· W?glikowice
· Wdzydze Kiszewskie
· Wdzydze Tucholskie
· Wiele
· Wierzchucino
· Wie?yca
· W?adys?awowo
· Za?akowo
· Zame?owo
· Zawory
· Zblewo
· Zwartowo
Wybrałeś: wszystkie typy obiektów województwo: pomorskie miejscowość: Ustka

znalezionych: 101, strona 1 z 21
<<<  - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -  >>>

Apartament Lux

Ustka, Polna 18b, kom. 793987270 [@]

Apartament znajduje si? w zachodniej cz??ci Ustki, 900m od pla?y, usytuowany na 2 pi?trze 4-kondygnacyjnego bloku, po?o?onego na nowoczesnym, pi?knie zagospodarowanym osiedlu, z kilkoma placami zabaw, fontann?, bezp?atnym parkingiem. Mieszkanie 2-pokojowe o pow.60m2, urz?dzone w sposób nowoczesny. Przedpokój du?y, przestronny, z dwudrzwiow? szaf?, dwiema komodami, lustrami, wieszakiem. Pokój dzienny wraz z aneksem kuchennym, wyposa?ony w stó? 4-os., rozk?adan? 2-os. sof?, du?y kawo...
Oferta , nad morzem

Pensjonat Morze

Ustka (poczta: Ustka), Marynarki Polskiej 22, tel. 059 815 52 00 [@]

Zapraszamy Pa?stwa do sp?dzenia niezapomnianych wakacji nad morzem. Nasze obiekty znajduje si? w samym centrum miasta nad kana?em portowym, zaledwie 80 m od pla?y centralnej i promenady. Zachwyci was tutaj nie tylko przepi?kne widoki na morze oraz kana? portowy , ale równie? i obs?uga na wysokim poziomie. Budynek A po?o?ony jest od str g?ównego deptaku ul. Marynarki Polskiej , budynek B podwy?szony standard po?o?ony jest od strony portu z pokojami z widokiem na morze .
Oferta , nad morzem

APARTAMENT/MIESZKANIE NA WYDMIE USTKA

Ustka (poczta: Ustka), Na wydmie4/57, tel. 00 504808148 [@]

SAMODZIELNE MIESZKANIE DO WYNAJECIA PO?OZONE NA MALOWNICZEJ WYDMIE OBOK SOSNOWEGO LASU. 350M DO MORZA Z SZEROKA PIASZCZYSTA PLAZA. W POBLIZU ZNAJDUJE SIE ROWNIEZ PORT I NIEWIELKA MARINA ORAZ SMAZALNIE ZE SWIERZA RYBKA PROSTO Z KUTRA. MIESZKANIE ZNAJDUJE SIE NA 4 PIETRZE Z WINDA Z WIDOKIEM NA WYDME ORAZ LAS. PELNE WYPOSAZENIE: -TELEWIZJA KABLOWA PELNY PAKIET -INTERNET WIFI -PRALKA -KUCHNIA Z PELNYM WYPOSAZENIEM -SPRZET PLAZOWY, itp. Wiecej informacji: 504 808 148 Ceny od : 100zl-250zl
Oferta , nad morzem

Mieszkanie RETRO

Ustka, , tel. 00 507048857 [@]

Mieszkanie Retro 45 m, 2- pokojowe,  I Pi?tro, centrum Ustki   www.reservon.pl
Oferta , nad morzem

Pokoje Go?cinne "Przy Neptunie"

Ustka (poczta: Ustka), Jagiello?ska 4, tel. 00 59 8145772 [@]

Ustka to szerokie pla?e, czyste morze, wspania?y mikroklimat. W Ustce jest najd?u?sza na wybrze?u (d?ugo?ci ok 1 km) promenada nadmorska po?o?ona bezpo?rednio przy pla?y tworz?ca pi?kny trakt spacerowy. Niezapomnianym prze?yciem jest rejs po morzu wspania?ymi statkami wycieczkowymi, pi?kne zachody s?o?ca, czy smakowita ryba z licznym sma?alni.   Mamy do dyspozycji 16 (z dostawkami do 20 miejsc) noclegowych w pokojach 2 i 3 osobowych. Pokoje wyposa?one s? w pe?ne w?z?y sanitarne. Jedynie dwa dwuosobowe, po?o?one o...
Oferta , nad morzem

znalezionych: 101, strona 1 z 21
<<<  - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 -  >>>

OFERUJE.pl - 2017. Wersja: 0.5
| Portal Turystyczny OFERUJE.pl| hotele| pomorskie pokoje| wczasy pomorskie| Ustka pokoje